Algemene voorwaarden Stoer & Lief
E-mail: info@Stoerenlief.nl Website: https://www.Stoerenlief.nl
Definities
Stoer & Lief: gevestigd te Zuidlaren onder KvK nr. 85136905. Klant: degene met wie Stoer & Lief een overeenkomst is aangegaan. Partijen: Stoer & Lief en klant samen. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.
Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Stoer & Lief. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.
Prijzen
Alle prijzen die Stoer & Lief hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Alle prijzen die Stoer & Lief hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Stoer & Lief te allen tijde wijzigen. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Stoer & Lief niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. Monsters en modellen Indien de klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij partijen uitdrukkelijk hebben afgesproken dat de te leveren producten met het monster of model overeenstemmen. Betalingen en betalingstermijn Stoer & Lief mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen. De klant dient betalingen achteraf binnen 7 dagendagen na levering te hebben voldaan. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Stoer & Lief de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen. Stoer & Lief behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten. Gevolgen niet tijdig betalen Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Stoer & Lief gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Stoer & Lief. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Stoer & Lief zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Stoer & Lief op de klant onmiddellijk opeisbaar. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Stoer & Lief, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Stoer & Lief te betalen. Vergoeding retourkosten Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. Opschortingsrecht Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten. Retentierecht Stoer & Lief kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Stoer & Lief heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. De retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Stoer & Lief. Stoer & Lief is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht. Verrekening Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Stoer & Lief te verrekenen met een vordering op Stoer & Lief. Eigendomsvoorbehoud Stoer & Lief blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Stoer & Lief op grond van wat voor met Stoer & Lief gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming. Tot die tijd kan Stoer & Lief zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren. Indien Stoer & Lief een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Stoer & Lief het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen. Levering Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Levering vindt plaats bij Stoer & Lief, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Stoer & Lief het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Stoer & Lief kan tegenwerpen. Levertijd De door Stoer & Lief opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Stoer & Lief. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Stoer & Lief niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Feitelijke levering De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. Transportkosten Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken. Verpakking en verzending Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Stoer & Lief niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Stoer & Lief, bij gebreke waarvan Stoer & Lief niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade. Retourneren Retourneren is alleen mogelijk bij defect aan producten geleverd door Stoer & Lief zodra het product nog niet gedragen is. Annuleren van bestellingen is mogelijk, hiervoor dient contact opgenomen te worden met Stoer & Lief. Garantie De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt. Vrijwaring De klant vrijwaart Stoer & Lief tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stoer & Lief geleverde producten en/of diensten. Klachten De klant dient een door Stoer & Lief geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Stoer & Lief daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen. Consumenten dienen Stoer & Lief uiterlijk binnen 7 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Stoer & Lief in staat is hierop adequaat te reageren. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Stoer & Lief gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen. Hoofdelijke aansprakelijkheid klant Als Stoer & Lief een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Stoer & Lief verschuldigd zijn. Aansprakelijkheid Stoer & Lief Stoer & Lief is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid. Indien Stoer & Lief aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst. Stoer & Lief is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.”
Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.
Wijziging algemene voorwaarden
Stoer & Lief is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Stoer & Lief zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.
Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Stoer & Lief. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.
Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Stoer & Lief bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Stoer & Lief is gevestigd / praktijk houdt / kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Opgesteld op 01 September 2019.